කැස්බෑව නගර සභාව
Facebook Twitter Google LinkedIn StumbleUpon
   
ගැලරිය
View Album

සාහිත්‍ය තරග 2020.09.27

View Album

බේල් පුහුණුව - 2020

View Album

නව කාර්යාලය මුල් ගල් තැබීම - 2020

View Album

කියවීමේ මාසය 2020.01.25

View Album

ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපෘති - 2019

View Album

පිවිතුරු පාසැල් වැඩසටහන - 2019

View Album

හොන්නන්තර ආටිගල විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාපිටියේ පැවති පරිසර පොළ - 2019

View Album

හැඩිගම පරිසර පොළ - 2019

View Album

මඩපාත ප්‍රතිච්‍රක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පැවති පරිසර පොළ - 2019

View Album

පිරිත් පිංකම හා දානමය පිංකම - 2019

View Album

ජංගම සේවා වෑවල ආනන්ද සමරකෝන් විද්‍යාලය - 2019.12.14

View Album

ජංගම සේවා බටකැත්තර සුමනසාර විද්‍යාලය - 2019.08.10

View Album

covid 19 වෛරසය හේතුවෙන් කැස්බෑව නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ විෂබිජහරණය කිරීම

View Album

ජංගම සේවා දැල්තර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය - 2019.06.22

View Album

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික සතිය - 2019

View Album

අභ්‍යාස පොත් බෙදාදීම - 2019

View Album

වැඩිහිටි සමිති සඳහා උපකරණ බෙදාදීම - 2019

View Album

සාහිත සංකලන මහෝත්සවය - 2019

View Album

හදිසි අපදාතත්වය නිසා විපතට පත් වුවන්ට සහන සැලසිම - 2019

View Album

ආදාහනාගාර හා සුසාන භුමි පවිත්‍රතා ශ්‍රමදාන සිදුකිරිම - 2019

View Album

ස්වයංරැකියා පුහුණු වැඩටහන් සංවිධානය කිරිම - 2019

View Album

ලිය වරුණ - 2019

View Album

බොදු බැතී ගී වැඩසටහන - 2019

View Album

නිදහසේ 72 වන සැමරුම - 2020

View Album

නිදහසේ 71 වන සැමරුම - 2019

View Album

පෙර පාසල් එකමුතුව විවිධ ප්‍රසංගය - 2019

View Album

පරිසර මිතුරෝ - 2019

View Album

කාර්ය මණ්ඩල ඇගයීම - 2019.04.06